24 Mayıs 2018 Perşembe

Yönetmelik

1644 defa okundu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL VE GÖZLEMSEL ÖĞRENCİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMALARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Kuruluş

Madde 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “S.D.Ü. Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulamaları Merkezi” adıyla bir merkez kurulmuştur.

Amaç ve Görevleri

Madde 2. Merkezin amacı, Türk Gençliğinin 2547 sayılı kanunun 4. Maddesinde öngörülen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda yetişmesini ve bu çerçevede S.D.Ü. lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma ve çalışmalara yönelmelerini ve bu tür çalışma deneyimlerini bizzat yaşamalarını sağlamaktır.

Merkezin görevleri şunlardır:

1. S.D.Ü.’nün lisans eğitimi gören öğrencilerinin deneysel ve gözlemsel araştırmalar yapmasını teşvik ederek, bu çalışmalarını yönlendirmek ve desteklemek

2. Araştırmacı öğrenciler için konferans, panel, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlemek

3. Öğrenci araştırmaları için konu seçimine komisyonlar kurarak yardımcı olmak

4. Öğrenci araştırmalarının yayınlanmasını sağlamak ve bu amaçla dergi, bülten v.b süreli yayınlar çıkarmak

Organlar

Madde 3. Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulamaları Merkezi’nin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Genel Kurul

c) Yönetim Kurulu

Merkezin Müdürü

Madde 4. Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü, Rektör tarafından üç yıl için atanan bir öğretim üyesidir. Süresi biten müdür yeniden seçilebilir. Merkez müdürü üç yıl için kendisine bir yardımcı seçebilir. Müdürün görevi sona erince yardımcının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez müdürü yönetim kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Merkez müdürü geçici olarak görevden ayrıldığında yardımcısı ona vekalet eder. Yardımcısı yoksa veya mazeretli ise yönetim kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir merkez müdürü atanır.

Genel Kurul

Madde 5. Genel kurul lisans düzeyinde eğitim veren tüm fakülte ve yüksekokulların temsilci öğretim üyelerinden oluşur. Temsilci öğretim üyeleri Dekanlık ve Yüksekokul Müdürlerince önerilen üç aday arasından Rektör tarafından üç yıl için seçilir. Merkez müdürü ve yardımcısı genel kurulun tabii üyesidir. Genel Kurula Merkez Müdürü başkanlık eder. Genel Kurul Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl içindeki faaliyetler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür, yönetim kuruluna üç üye seçer.

Yönetim Kurulu

Madde 6. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü, Merkez Müdürü Yardımcısı, Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu, Uygulama ve Araştırma Merkezinin karar organıdır. Merkez Müdürü tarafından sunulan faaliyet programı ve teklifleri görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda Merkez Müdürüne yardımcı olur.

Kadrolar

Madde 7. Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Merkezin Gelirleri

Madde 8. Merkezin gelir kaynakları şunlardır:

a) Rektörlük tarafından merkeze tahsis edilen ödenek,

b) Döner sermaye gelirleri,

c) Araştırma fonundan proje karşılığı alınacak ödenek,

d) Merkeze yapılacak her türlü bağış,

e) Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje v.b. hizmetlerle yayınlardan sağlanan gelirler,

f) Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nca ayrılacak ödenek.

Merkezin Giderleri

Madde 9. Merkezin giderleri şunlardır:

a) Araştırmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü araç, gereçle ilgili giderler,

b) Yayın giderleri,

c) Yurt içi ve yurt dışı seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel toplantılar için yapılacak harcamalar,

d) Yönetim kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalar.

Bütçe

Madde 10. Merkezin bütçesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Rektörlüğe sunulur. Bütçe harcamalarında Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita amirliğini Rektör Yardımcılarından birine veya Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

Madde 11. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12. Bu yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

ANALİZ İSTEK FORMU

 

Word      İndir
PDF        İndir